ملیله از مهمترین هنرهای فلزی و صنایع دستی شهر زنجان است و نشان از ذوق و خلاقیــت مردمــان ایــن شــهر دارد. در میــان صنایــع فلــزکاری در زنجان، ملیله کاری جایگاه بسیار مهمی دارد. استان زنجان از مرا کز غنی هنرهای بومی و صنایع دستی ایران محسوب می شود.

شهر زنجان را به علت آن که در طی چند دهۀ اخیر هنرمندان و کارگاه های فعال در زمینۀ ملیله ســازی نقره داشــته اســت، به عنــوان پایتخت جهانی ملیله دانســته اند. امروزه بســیاری از آثار ملیلۀ زنجان در موزۀ لوور پار یس، آرمیتــاژ روســیه و مترو پلتیــن نیویــورک قــرار دارد. همچنیــن در ســال 139۷از طــرف شــورای راهبــردی انتخاب شهر و روستاهای ملی، شهر زنجان بهعنوان شهر ملی ملیله ثبت و گواهینامۀ «زنجان شــهر ملی ملیله» برای آن صادر شــد. در سال (1398)از طــراف شــورای جهانی صنایع دســتی منقطه آســیا و اقیانوســیه شهر زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله انتخاب گردید.

ملیله کاری، هنر اســتفاده از نقره برای ساخت مصنوعات هنری است که بــه صورت هــای مختلف در بازار موجود اســت. برای ســاخت ملیله ابتدا باید نقره را ذوب کرد و ســپس در «ر یچه» ر یخت. پس از شــکل گرفتن نقرۀ مــذاب، آن را به وســیلۀ دســتگاهی نــوردکاری می کننــد تــا نقــره به صــورت مفتول هــای نقره در بیاید. این مفتول های به دســت آمده از نوردکاری را که به صــورت رشــته های نــازک نقره اســت، برای تولیــد ملیله بــه کار می برند.
مفتول هــای نقــره را بــر اســاس نقوش مختلــف رو ی صفحــهای «فلزی» که موم انــدود اســت، می چیننــد و داخل آن را به وســیلۀ ریزنقش پــر میکنند. پــس از چینــش ملیله هــا، آن هــا را بــا حــرارت آتــش کاری می کننــد. بعــد از آتــش کاری، ملیلــه را بــا فرچــۀ ســیمی تمیــز می کننــد و می شــویند. بعــد از شست وشو آن را در پارچه یا خا ک ّ اره خشک می کنند.