با محوریت رشته های احیا شده و در حال فراموشی

زمان 2 الی 8 دی ماه 1399

ساعت 10 الی 16

مکان موزه ملی ایران