زمان: 6 تا 9 مهر ماه 1399

ساعات بازدید: 8 تا 14:30

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ساختمان شماره ۱