سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

تهران. محل نمایشگاه های بین المللی

23 تا 26 بهمن ۱۳۹۸

ساعت 9 الی 17