نمایشگاهی از آثار صنایع دستی هنرمندان بیماری خاص

زمان:  12 تا 23 بهمن ماه 1398

ساعات بازدید: 9 تا 16

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ساختمان شماره ۱