محسن شاه آبادی

زمان: 6 تا 10 مهرماه 1398

مکان: سالن ساختمان شماره یک

ساعات بازدید: 9 تا 16

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 

اداره کل صادرات