نمایشگاه آثار صنایع دستی استان کرمانشاه

زمان: 5 تا 9 مردادماه 1398

ساعت بازدید: 9 تا 16 

مکان: تهران. خیابان آزادی. نبش یادگار امام(ره). سازمان میراث فرهنگی. ساختمان شماره یک