نمایش آثار حجم و چیدمان ثریا کیانی تالار این جا تا ۲۸ تیر ۹۸ نوفل لوشاتو. کوچه پدرام. جنب شماره۴