متقاضیان می توانند تا تاریخ 30 مرداد ماه سال ۱۳۹۸ پس از پرنمودن فایلهای موجود در پورتال معاونت صنایع دستی استانهای مربوطه به همراه اصل اثر، به معاونت صنايع دستی و هنرهای سنتی استان و در شهرستانها به ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ مربوطه مراجعه فرمایند.