در استقبال از بهار و نوروز ۱۳۹۸ گذر دست آفریده های خلاق ۲۰ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ میدان آزادی، خانه فرهنگ ایرانسرا