نمایشگاه هفت گانه ابگینه مکان: موزه آبگینه و سفالینه های ایران