نخستین نشست تخصصی نقوش سوزن دوزی های ایرانی ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ تهران، خیابان امام خمینی ، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد، کتابخانه و موزه ملک