(سیدابوالفضل سمائی)

زمان: 30 مهر لغایت 4 آبان 1401

ساعات بازدید: 8 تا 16

دفتر بازاریابی و تجاری سازی

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

ساختمان شماره ۱