کارگاه آموزشی:

- ساخت و آماده سازی طلا در هنر تذهیب

- ساخت و آماده سازی کاغذ آهار و مهره