توسط دبیرخانه دائمی شهرجهانی فرش و شهرملی آبگینه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین، فراخوان ملی طراحی المان شهری فرش و آبگینه ورامین آغاز شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ورامین با اظهار این خبر افزود: باعنایت به ثبت شهر ورامین به عنوان شهر جهانی فرش دستباف طرح مینا خانی و شهر ملی شیشه و آبگینه، شهرداری ورامین درنظر دارد المان دو اثر مذکور را با توجه به هویت تاریخی، مذهبی و فرهنگی ورامین از طریق فراخوان عمومی انتخاب و در محوطه بیرونی مقابل بنای تاریخی مسجد جامع ورامین اجرا نماید.

مصطفی نظری تصریح کرد: از اساتید و هنرمندان دعوت می شود طرح های خود را تا مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری با قابلیت فنی و اجرایی به نشانی s.fev.shahrdari.varamin@gmail.com

 ارسال و فرم شرکت در فراخوان را تکمیل نمایند.

وی در پایان گفت: پس از بررسی طرح های رسیده، سه طرح انتخاب و به طراحان آنها لوح یادبود و هدایایی اهداء خواهد شد.