(آقای شمس)

زمان: 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

ساعات بازدید: 8 تا 14:30

دفتر بازاریابی و تجاری سازی

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

ساختمان شماره ۱