محوریــت طراحــى درهنرهــاى کاربــردى اصلى تر یــن مبحــث صنایــع دســتى اســت کــه بســترى جهــت رقابــت وعرضــه ظرفیت هــا و قابلیت هــاى طراحــان کشـورمان است. لـذا معاونـت صنایـع دسـتى و هنرهـاى سـنتى بـا کمـک طراحـان در راسـتاى ارتقـا بخشـیدن بـه طراحـى اصیـل ایرانـى و بهـره گیـرى از گنجینـه هـاى بـا ارزش گذشـته و با هویـت کشـورمان وهمچنیـن بـا تمرکـز برهنـر دوران سـلجوقى کـه از درخشـان تریـن دوران هنرهـاى ایرانـى _ اسـلامى اسـت، نخسـتین مسـابقه ملـى ایـده پـردازى و طراحـى زیـورآلات را برگـزار کند. شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه آثار طراحی‌شده می‌بایست از تصاویر منتخب در سایت الهام گرفته باشند. شرکت‌کنندگان محترم برای مشاهده فراخوان و تصاویر منتخب به انتهای این فراخوان مراجعه کنند. در طرح‌های ارسالی لازم است شماره تصاویری که از آنها الهام گرفته شده درج شود (برای مثال: طرح ارایه شده بر اساس تصویر شماره ۵ و با ترکیبی از تصویر ۲ و ۷). نام و نام خانوادگی طراح در پایین سمت چپ اثر بصورت خوانا درج شود. هر هنرمند می‌تواند ۳ اثر در قالب تک محصول و یا مجموعه (هر مجموعه یک اثر محسوب می‌شود) بصورت دستی با رایانه‌ای طراحی و ارائه کند. طراحی‌ها می‌توانند بر اساس مواد طبیعی مانند فلز سنگی استخوان چوب شیشه سرامیک ابریشم و ... باشند. آثار طراحی‌شده می‌توانند کاملا سنتی و یا مدرن، با حفظ اصالت و هویت مورد نظر ارائه شوند. از پذیرش طرح‌های کپی معذوریم و در صورت راه یافتن به مسابقه و احراز کپی بودن آن در هر مرحله که باشد باعث حذفي آن می‌شود. طرح‌ها باید با کیفیت بالا (۱۲۰۰ dpi) اسکن و سپس ایمیل شوند. طرح‌های پذیرفته‌شده توسط معاونت صنایع دستی چاپ و تحت پاسپارتو و قاب ارائه خواهد شد. آثار ارسالی صرفا از طریق ایمیل hcdesign1400@gmail.com و با در نظر گرفتن تصوير آثار داوری اولیه خواهند شد و در صورت پذیرش در این مرحله به بخش نمایش مسابقه و داوری نهایی راه خواهند یافت. طرح‌های ارائه‌شده باید قابل اجرا بوده و بتوانند منطبق با استاندارد کاربردی ارائه شوند. هنرمندان می‌توانند بصورت انفرادی و یا گروهی در این مسابقه شرکت کنند. ذکر مشخصات فردی، آدرس و شماره تماس به صورت فایل جداگانه از طریق ایمیل فوق الزامی است. آخرین مهلت ارسال تصاویر 29 بهمن 1400 است و نتایج داوری تا دوم اسفند به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی خواهد شد. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز ده نفر برگزیده، 16 اسفند در موزه ملی ایران صورت خواهد گرفت.