این جشنواره که با هدف معرفی هنر صنعت زیلوبافی و شناساندن زیلوی فاخر و باکیفیت به دلبستگان این هنر اصیل و نفیس برگزار می شود برای دومین سال متوالی و در قالب برنامه های توسعه خوشه زیلو اجرا خواهد شد. جشنواره دوم در دو قسمت رقابتی و غیر رقابتی طراحی شده و هر قسمت شامل سه بخش می باشد.

در بخش رقابتی علاقه مندان می توانند در بخشهای "زیلوی برتر"، "طرح و نقش برتر" و "عکس برتر" به رقابت بپردازند. در بخش غیر رقابتی نیز جشنواره پذیرای آثار نوآوران، پیشکسوتان و ماندگاران خواهد بود.

دبیرخانه جشنواره زیلوی برتر تا 30 دی ماه آثار علاقه مندان را دریافت و پس از انجام فرآیندهای داوری در اوایل اسفند ماه سال جاری شهر جهانی زیلو میزبان نمایشگاه و اختتامیه دومین جشنواره ملی زیلوی برتر خواهد بود.