سید کمال حسینی

(استان چهار محال و بختیاری)

زمان: 13 تا 17 آذرماه 1400

ساعات بازدید: 8 تا 14:30

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

ساختمان شماره ۱