با عنوان عصرطلایی

زمان: 22 تا 29 مهرماه 1400

ساعات بازدید: 12 تا 17

گالری ملی صنایع دستی

مکان: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد