به مناسبت روز جهانی گردشگری

7 الی 17 مهرماه 1400

مکان شهر اورامان تخت