با آثاری از دوخت های سنتی معاصر کشورهای عضو اکو

زمان: 19 تا 30 شهریورماه 1400

(بازدید برای عموم از 20 شهریور)

 

مکان: تهران، نیاوران، فرهنگسرای نیاوران