سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی

تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

 سوم تا نهم شهریور 1397

ساعات بازدید 10 الی 18