با اولویت رشته های بومی مازندران مسئولیت طراحی زندگی امروز با شماست